GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğümüz ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen faaliyet alanlarında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda;

-Yükseköğretim Kurumları ve kurum dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak,

-Analiz, ölçme, deney, muayene, teknik ve kalite kontrol, standartlara uygunluğun tetkiki,  ölçü ayarı, bilgi işlem organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve benzeri hizmetleri ile ilişkin uygulamaları yapmak,

-İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmektir.